Försäljnings- och leveransbestämmelser för Kesko AB -affärsområde Onninen

Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller följande inbördes ordning.

  1. Det mellan parterna träffade skriftliga avtal et, dock med förbehåll om eventuella priskorrigeringar som anges nedan
  2. Kesko AB- affärsområde nedan kalla Onninen allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser med tillhörande bilagor
  3. Allmänna leveransbestämmelser enligt punkt 1 nedan

1. Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser

Onninen tillämpar nedan allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser med de ändringar och tillägg som anges i punkt 2 nedan. Vid försäljning och leverans av materiel tillämpas de för branschen tillämpliga allmänna leveransbestämmelserna; för VVS- och VA-materiel AA VVS 09 och för elmateriel ALEM 09.

2. Ändringar och kompletteringar till de allmänna bestämmelser

Pris
Om ej annat avtalats gäller av Onninen vid varje leveranstidpunkt gällande pris enligt tillämplig prislista. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Onninen förbehåller sig rätten att vid avtalat pris korrigera priset vid förändringar av valuta- och råvarupriser. Vidare reserveras för eventuella tryckfel. På rostfria produkter ingår legeringstillägg i priset. För kraftkabel och linor är priserna rörliga efter metall- och valutanoteringar. Priserna justeras den 10:e i varje månad. Metall- och valutanoteringarna finns på vår hemsida.

Intygs- och provningskostnad
I det fall certifikat önskas, måste detta begäras vid beställningstillfället. Kostnad för provningsintyg 3.1B är 125 SEK/position. Begärs intyg utfärdat av utomstående konsult debiteras kontrollant- och provningskostnad.

Betalningsvillkor
Betalning skall erläggas senast inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta enligt gällande referensränta + 13 % och en påminnelseavgift om 50 SEK per påminnelse.

Leveransvillkor
Om annat inte avtalats sker leverans fritt på bil enligt bestämmelserna i lncoterms 2010 DAP. För leveranser från Onninens centrallager med ett varuvärde understigande 1 500 SEK netto exkl. moms utgår ett frakttillägg om 150 SEK netto per leveransplats/dag. Frakttillägg tas ej ut på hämt- eller restorder. Övriga leveransvillkor och fraktpriser finns i Onninens gällande prislista Lastbärare och Tjänster.

Lastbärare
Lastbärare debiteras och återköps enligt Onninens gällande prislista Lastbärare och Tjänster.

Avvikelser från teknisk data och produktinformation
Onninen reserverar sig för att levererad produkt kan ha avvikelser i mått eller utseende från Onninens webbshop eller katalogernas specifikationer.

3. Returer

Onninen accepterar varor i retur om kund styrker att varan är köpt av Onninen via referens till orderbekräftelse, följesedel eller faktura. Retur accepteras endast om varorna är i nyskick och ligger i oskadad originalförpackning. Retur av s.k. anskaffningsvaror, d.v.s. varor som Onninen beställer från annan leverantör på kunds begäran, accepteras endast om Onninens leverantör accepterar retur från Onninen.

Varje retur måste föregås av en överenskommelse mellan kund och Onninen. Returförfrågan ska göras inom 10 arbetsdagar från leveransdatum för att accepteras. Varor som sänds i retur utan en sådan överenskommelse tas inte emot av Onninen. Varor skall alltid märkas upp med returföljesedel som kund får av Onninens reklamations- och returavdelning [email protected].

I de fall kund ej följer ovan regelverk och ändå sänder varor i retur till Onninen har Onninen rätt att skrota varorna och debitera kund för ev. kostnader som uppstår. I sådana fall beviljas ej kredit för varorna.

Returavdrag för returnerad vara
Kund står för fraktkostnaden och eventuella hanteringskostnader. Kund krediteras faktureringsbeloppet på varan efter returavdrag om 20% på fakturerat belopp samt ett avdrag om 100 kr för administration av retur.
För returer på anskaffningsvaror tillkommer därutöver fraktkostnader från Onninen till leverantören samt leverantörens returavdrag.

Besiktning av returnerad vara
Efter det att varan har anlänt till Onninens lager vidtar Onninen en besiktning av varan. Uppfyller varan inte Onninens krav för en retur erbjuds kund följande alternativ:
• Skrotning, varav kund debiteras en skrotningskostnad, dock lägst 500 SEK.
• Varan skickas i retur till kund. Utöver fraktkostnad debiteras hanteringskostnad på 500 SEK.
• Kund hämtar varan på av Onninen angivet ställe mot en hanteringskostnad av 500 SEK. Om kund inte hämtat varan inom 5 arbetsdagar skrotas den och Onninen debiterar en skrotningskostnad, dock lägst 500 SEK.

För det fall kund inte svarar inom 5 arbetsdagar från att Onninen har upplyst kund om att retur inte godkänts samt att kund har erbjudits valmöjligheterna ovan, kan varan efter Onninens val komma att behandlas som skrotningsfall eller returneras till kund enligt bestämmelserna ovan.

Varor som Onninen ej tar i retur
• Förbrukningsmateriel (skruv, mutter mm)
• Artiklar med ordervärde understigande 500 SEK
• Monterade och andra kundanpassade varor (tex kapad kabel eller slag och monterade elskåp)
• Chargevaror om spårbarheten inte är säkrad (ex. certifikat saknas)
• Kabel där originalförslutning är avmonterad
• Använda varor och/eller där originalemballaget saknas eller är skadat

4. Reklamationer

Reklamationer anmäls skriftligen till Onninen på nedan angivna adressuppgifter.
Reklamationer behandlas enligt gällande allmänna leveransbestämmelser för VVS- och VA-materiel AA VVS 09 och för elmateriel ALEM 09. Reklamationer ska även ske inom de frister som anges i avtalsdokumentet eller de allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser i detta dokument.

Anmälan av reklamationer
Reklamationsärenden anmäls till Onninen via Onninens säljare eller via: e-post [email protected]
Tel 019-603 30 00