Försäljnings- och leveransbestämmelser för Kesko AB - affärsområde Onninen

1. ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller när Onninen (samt MIAB Org.) (gemensamt benämnt som ”Onninen”) levererar Produkter och utgör en integrerad del av avtalet mellan er som köpare (”Köparen”) och Onninen.

Dessa Allmänna Försäljnings- och leveransbestämmelser (”Försäljningsvillkoren”), daterade 2022-05-05, ersätter av Onninen tidigare tillämpade allmänna försäljningsvillkor från och med det datum som anges på försättsbladet. Onninen förbehåller sig rätten att vid valfri tidpunkt ändra Försäljningsvillkoren och den aktuella versionen publiceras alltid på Onninens hemsida (www.onninen.se/forsaljningsvillkor), varvid sådana ändringar av Försäljningsvillkoren som kan ha genomförts efter avtalets ingående äger direkt tillämpning.

Definitioner. I Försäljningsvillkoren ska följande begrepp ha den betydelse som anges nedan:

 • ”Anskaffningsprodukt” avser annan Produkt som anskaffas/anpassas för Köparens önskemål.
 • ”Artikelförd Produkt” avser Produkt som har ett artikelnummer i Onninens system.
 • ”Lagerlagd Produkt” avser Produkt som är av Onninen lagerförd.
 • ”Orderbekräftelse” avser Onninens orderbekräftelse, som skickas som svar på Köparens beställning.
 • ”Produkt” avser varje vara, material eller produkt som införskaffas av Köparen från eller via Onninen och eventuella relaterade tjänster, om tillämpligt.
 • ”Sortimentsområde” avser av Onninen vid var tid gällande indelning av Produkter i olika sortimentsområden, såsom Elnät, Elinstallation, VA, VVS, Verktyg & Förnödenheter och Bygg.

Branschvillkor. I tillägg till Försäljningsvillkoren tillämpas de Branschvillkor som är tillämpliga för det sortimentsområde i vilken den aktuella Produkten ingår (”Branschvillkor”) enligt följande:

SortimentsområdeBranschvillkor att tillämpa
Elnät
ALEM09
Elinstallation (inkl. e-mobility)
ALEM09
VA
AAVVS09
VVS
AAVVS09
Verktyg och förnödenheter
NL09+ PUMP 10
Bygg
ABM07

Avtalsdokument. Mellan Köparen och Onninen utgör detta dokument med Försäljningsvillkoren tillsammans med Onninens orderbekräftelse (eller i förekommande fall parternas skriftligen undertecknade avtal) och Branschvillkoren det fullständiga avtalet för köpet. Förekommer det motstridiga uppgifter eller föreskrifter i avtalsdokumenten ska de äga företräde i nedan ordning, såvida inget annat uttryckligen anges:

 1. Onninens orderbekräftelse, alternativt om sådant finns, mellan parterna särskilt träffat undertecknats skriftligt avtal;
 2. Onninens Allmänna Försäljnings- och leveransbestämmelser (Försäljningsvillkoren);
 3. Branschvillkor.

2. PRISSÄTTNING

Prislista. Onninens vid varje leveranstidpunkt gällande bruttoprislista (”Prislistan”) ska tillämpas, om inte annat skriftligen är överenskommet. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Den vid varje tid gällande Prislistan finns för nedladdning på Onninens webbshop under (www.onninen.se).

Månadspris. För Produkter inom följande Produktområden gäller månadspris:

 • Kabel
 • Lina

Aktuellt månadspris uppdateras den 10e varje månad i Prislistan.

Kvartalspris. För Produkter inom följande Produktområden gäller kvartalspris:

 • PE Rör och PE– delar tillverkade av rör
 • Geotextil

Aktuellt kvartalspris uppdateras den 10e i Prislistan respektive kvartal.

Justering av priser. Oavsett om priset för Produkten regleras enligt Prislistan eller Månad/kvartalsvis, förbehåller Onninen sig rätten att justera avtalat pris om Onninens kostnader för en vara/produkt ökat på grund av förändringar i valutakurs, och/eller förändringar i priser för t.ex. råvara, tillverkning, material, transport (och med transport förknippade kostnader såsom t.ex. drivmedel eller motsvarande). Onninen förbehåller sig även rätten att göra erforderliga prisjusteringar p.g.a. ändring av tillämpliga pålagor, skatter eller avgifter, t.ex. miljöavgifter. För rostfria Produkter tillkommer vid leveranstidpunkten gällande legeringstillägg.

Rabatter. Eventuella rabatter ges i enlighet med mellan Onninen och Köparen överenskommet rabattbrev. Rabatt ges i förhållande till den gällande Prislistan. För det fall Onninen och Köparen särskilt överenskommit om nettoprislista utgår rabatt inte på nettopriser upptagna i sådan lista.

Mervärdesskatt. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt om inget annat uttryckligen anges.

3. BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall erläggas senast inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta enligt gällande referensränta + 13 % och en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Vid dröjsmål kan kostnader för inkassoåtgärder samt debitering av förseningsavgift enligt lag också aktualiseras.

Övriga betalningsvillkor. Onninen äger rätt att besluta och ändra kreditlimit för Kunden. Därtill äger Onninen rätt att begära förskottsbetalning, kvitta innestående krediteringar eller säga upp Köparens konto eller upphöra att leverera under Avtalet, om Köparen är i konkurs eller under rekonstruktion, har ställt in sina betalningar, vid upprepade tillfällen betalat fakturor för sent eller inte alls, eller om det i övrigt finns skäl att anta att Köparen är på obestånd eller på annat sätt bryter mot Avtalet.

Fakturaavgift. För fakturor som levereras via e-post eller EDI debiteras ingen avgift. För pappersfakturor debiteras en avgift på 30 kr per faktura.

4. LEVERANSVILLKOR

Leveransbestämmelser. Om inget annat avtalats gäller EXW enligt Incoterms 2020. Om inte leveranstid framgår av parternas avtal ska Produkten avlämnas inom skälig tid.

Om Onninen och Köparen överenskommit om leverans som ombesörjs av Onninen, eller transportpartner till Onninen, även direkt till anläggnings-/byggarbets- eller projektplats, ska Köparen informera Onninen eller dess partner om eventuella särskilda förhållanden, som inverkar på tillgänglighet, möjlighet till godsmottagande lagringsmöjligheter och andra förhållanden av betydelse för leveransens rätta fullgörande.

Miljöavgift småorder. Om inte annat avtalats gäller följande. För att minska belastningen på miljön debiteras ett småordertillägg om 200 kr för leveranser vars ordervärde är mindre än eller lika med 1500 kr.

För restorderleveranser debiteras ingen kostnad för frakt. Vid leverans av Anskaffningsprodukt eller skrymmande material debiteras faktisk fraktkostnad.

Drivmedelstillägg. Om Onninens kostnader för transporter betydande ökar enligt SÅ index (T08SÅ13MD/T08SÅ19MD) mot basmånaden jan-2022, har Onninen rätt att införa ett drivmedelstillägg motsvarande kostnadsökningen. Eventuellt drivmedelstillägg publiceras i aktuellt fall på www.onninen.se och utgår på fakturan som en tilläggsavgift.

Lossning utan kvittens. Onninen, eller transportpartner till Onninen, förbehåller sig rätten att ställa av gods utan kvittens, om mottagaren inte finns på angiven leveransplats eller besvarar telefonsamtal. Risken för en Produkt övergår till Köparen vid Produktens avlämnande, om inget annat avtalats.

Lastbärare. Lastbärare debiteras och återköps enligt Onninens gällande prislista för Lastbärare och Tjänster, som vid var tid finns publicerad på www.onninen.se.

Med anledning av rådande situation i Ukraina är samtliga leveranstider och ledtider tillsvidare preliminära från Onninen. Vi reserverar oss därför från förseningar av leveranstider och utdragna ledtider. Onninen har ingen skyldighet att genomföra täckningsköp eller vidta motsvarande åtgärder för att leverera inom den avtalade tiden vid förseningar utom Onninens kontroll.

5. RETURVILLKOR

Förutsättningar. Varje retur måste föregås av en överenskommelse mellan Köparen och Onninen. Varor som sänds i retur utan en sådan överenskommelse hanteras inte av Onninen. Varor ska alltid märkas upp med returföljesedel som Köparen får av Onninens reklamations- och returavdelning genom beställning via [email protected]
I de fall Köparen ej följer ovan regelverk och ändå sänder varor i retur till Onninen har Onninen rätt att skrota varorna och debitera Köparen för ev. kostnader som uppstår. I sådana fall beviljas ej kredit för varorna.

Därutöver krävs, för att Köparen ska ha rätt att returnera en viss Produkt (returrätt), att:

 • Produkten är inköpt hos Onninen
 • Produkten är i nyskick och ligger i oskadad originalförpackning
 • Att de produkter som ingår i en och samma returförsändelse är förpackade artikelvis, i separat kartong/påse samt i övrigt på ett sådant sätt att transportskador förhindras.

Tidsbegränsning. Returrätten är begränsad i tid, och retur måste ske inom sex (6) månader efter att varorna avlämnats hos Köparen.

Returavdrag. Om inget annat avtalats gäller följande avdrag vid retur:

 • En fast returavgift om 150 kr per order och retur samt ett avdrag om minst 20 % beräknat på Produktens pris enligt ursprunglig faktura.
 • Därutöver har Onninen för Anskaffningsprodukter rätt att göra ett ytterligare avdrag motsvarande det belopp Onninen utger i returavdrag till Onninens leverantör samt kostnad för returfrakt från Onninen till Onninens leverantör.

Varor som Onninen ej tar i retur:

 • Artiklar med ordervärde understigande 500 kr.
 • Monterade och andra kundanpassade varor (t.ex. kapad kabel eller slag och monterade elskåp).
 • Kabel där originalförslutning är avmonterad.
 • Förbrukningsmaterial (t.ex. skruvar, bultar etc.) i öppnade förpackningar.
 • Använda varor och/eller där originalemballaget saknas eller är skadat.
 • Produkter som ej längre säljs på marknaden.

Returhantering. Om Onninen väljer att godta retur av en viss Produkt trots begränsningarna ovan har Onninen rätt att debitera 450 kr/timme för sortering och rengöring. Uppfyller varan inte Onninens krav för en retur erbjuds Köparen inom fem (5) arbetsdagar följande alternativ:

 • Skrotning, varvid Köparen debiteras en skrotningskostnad, dock lägst 500 kr.
 • Varan skickas i retur till Köparen. Utöver fraktkostnad debiteras hanteringskostnad på 500 kr.
 • Köparen hämtar varan på av Onninen angivet ställe mot en hanteringskostnad av 500 kr. Om Köparen inte hämtat varan inom fem (5) arbetsdagar skrotas den och Onninen debiterar en skrotningskostnad, dock lägst 500 kr.

6. REKLAMATIONER

Reklamation ska ske inom avtalad tid, vilket framgår av tillämpliga branschvillkor, om inte annat särskilt överenskommits skriftligen mellan parterna eller framgår i Orderbekräftelsen.

Reklamationer anmäls skriftligen till Onninen på nedan angivna adressuppgifter.

Anmälan av reklamationer: Reklamationsärenden anmäls till Onninen via Onninens säljare eller via e-post: [email protected] Tel 019-603 30 00

7. ANSVAR

Ansvar för fel och brister. Onninens ansvar för fel eller brist i en Produkt och de påföljder som Köparen har rätt att göra gällande i anledning av detta regleras enligt Försäljningsvillkoren samt tillämpliga Branschvillkor. Onninen ansvarar dock aldrig för att utföra eller ersätta arbete eller kostnader som orsakas om avhjälpandet av fel eller brist medför ingrepp i annat än de levererade produkterna.

Produktansvar. Onninen ansvarar inte för skada som en produkt orsakar på person eller egendom, eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar när produkten är i annan än Onninens besittning. Detta föregående gäller dock inte om annat följer av Produktansvarslagen (1992:18). Köparen ska hålla Onninen skadeslös i den utsträckning Onninen åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Onninen enligt denna punkt inte ansvarar för. Framställer tredje man ersättningskrav mot Onninen eller Köparen i anledning av skada på person eller egendom med åberopande av ansvar enligt Produktansvarslagen, ska den andra Parten genast skriftligen underrättas därom. Köparen, eller den Köparen anlitar för handhavandet av Produkten, förutsätts följa gällande lagar och regler, monteringsanvisningar, BBR, tillämplig AMA m.m. och i övrigt agera fackmässigt vid montage, installation, driftsättning, utförande av service, skötsel, underhåll, pågående drift och övrigt handhavande av Produkten, inkluderande säkerställande av att arbete med Produkten utförs av behörig person och i övrigt yrkeskunnig/fackman. Brist, fel eller funktionsfel i Produkt liksom skador till följd av brist, fel eller funktionsfel, som har sin orsak i att det föregående inte följts, svarar Onninen inte för, oavsett vad som i övrigt framgår av Försäljningsvillkoren och avtalsdokumenten i övrigt.

Ansvarsbegränsning. Onninen ansvarar inte för indirekt skada eller indirekt förlust, såsom men inte begränsat till utebliven vinst, produktionsbortfall eller goodwillförlust, och Onninens totala ansvar ska inte överstiga den totala köpeskillingen för Produkterna enligt avtalet mellan Onninen och Köparen. Köparen har ingen rätt att göra gällande andra påföljder mot Onninen än de påföljder som uttryckligen framgår av Parternas avtal.

Till undvikande av missförstånd ska inte ansvarsbegränsningarna enligt denna punkt innebära att Onninens ansvar utökas, om Onninens ansvar begränsas ytterligare av annan bestämmelse i parternas avtal (inklusive tillämpliga branschvillkor)

Befrielsegrunder (Force Majeure). Följande exempel på omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att Avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, pandemi, epidemi, väsentlig prishöjning från leverantör, inskränkningar i tillförseln av drivkraft och varje annan liknande omständighet som parterna inte kan råda över liksom fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som orsakas av sådan befrielsegrund (”Force Majeure”). Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt Försäljningsvillkoren, har vardera parten rätt att häva köp enligt Försäljningsvillkoren genom skriftligt meddelande till den andra parten, om köpets fullgörande försenas mer än sex (6) månader på grund skäl hänförliga till Force Majeure.

Avvikelser från teknisk data och produktinformation. Onninen reserverar sig för att levererad produkt kan ha avvikelser i mått eller utseende från Onninens webbshop eller katalogernas specifikationer.

Personuppgifter. I Onninens [dataskyddspolicy] (https://www.onninen.se/dataskyddspolicy "Dataskyddspolicy") regleras behandling av personuppgifter, den finns att läsa på www.onninen.se.