Grön teknik: Skattereduktion på installering av solceller

I Sverige har vi ett skatteavdrag för grön teknik som omfattar installering av solceller, energilagringssystem och laddstationer för elbilar. Det ersätter det tidigare statliga bidraget för privatpersoner kunde ansöka om i samband med förnybar installation.

Det gröna avdraget för förnybar energi är en viktig drivkraft att främja installering och i följd användningen av fossilfri energi. Skatteavdraget syftar till att göra det ekonomiskt fördelaktigt för privatpersoner, liksom företag och industrier, att investera i solcellsinstallationer och solcellsanläggningar. Vi erbjuder den information du behöver veta för att dra nytta av det gröna avdraget och ta steget mot en mer hållbar energilösning.

Vad är grönt skatteavdrag och vem kan utnyttja det?

Den skattereduktion som kallas "grön teknik" kan nyttjas för att installera solceller, energilagringssystem och laddstationer för elbilar. Denna skattereduktion ger möjlighet till 20% avdrag för solceller, 50% avdrag för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt 50% avdrag på laddstationer för elbilar. Skattereduktionen gäller för både material- och installationskostnader. Det är dock viktigt att notera att Grönt teknikavdrag endast är tillgängligt för privatpersoner.

Det finns en maxgräns för avdraget på 50 000 kronor per person och år. Det positiva är att det finns möjlighet att dela upp skatteavdraget mellan flera personer i samma hushåll eftersom avdraget gäller är per person. Till exempel kan avdraget delas lika mellan två personer i samma hushåll, vilket ger er möjlighet att tillsammans erhålla upp till 100 000 kronor i skattereduktion.

Genom att dra nytta av detta Gröna teknikavdrag kan man inte bara minska kostnaderna för att installera miljövänliga energilösningar, utan också dra fördel av ekonomiska incitament som främjar hållbarhet och förnybar energi. Detta avdrag gör det mer överkomligt för privatpersoner att investera i solenergi och elbilsinfrastruktur, samtidigt som det stöder övergången till en mer hållbar livsstil.

Här kan du läsa mer om skattereduktionen för grön teknik >

Prova solpaneler på ditt tak, se uppskattat pris och avbetalningstiden!
Cirkulärt
Hållbart
Ekonomiskt
Vill du komma i kontakt med våra säljare inom förnybart?

Hur stor del av batteriet måste användas för att bli skattereducerat?

För att få skattereduktionen godkänd måste de installerade batterierna, som lagrar egenproducerad el, användas nästan uteslutande för det syftet. Det här gäller för förhandsbeskattningar av skattelättnader som begärs för inkomståret 2024 eller senare. Med andra ord kan du lagra den mängd energi som behövs för ditt eget hushåll och som kommer att användas.

Fakta om skattereduktionen i punktform:

  • Sedan 1 januari 2022 är det möjligt att få skattereduktion för delar av den kostnad som betalats vid anlitandet av företag som gjort installationen. Detta gäller för påbörjade, slutförda och betalade installationer från och med 1 januari 2021.

  • Möjlighet till 50.000kr i skattereduktion per år för grön teknik. Fördelningen av skattereduktionen för arbete och material för olika grön teknik-installationen är enligt följande:

    • 20 % av kostnaden täcks för installation av solceller
    • 50% för implementering av system för lagring av egenproducerad el
    • 50 % av kostnaden för installation av laddningspunkter till elbilar
  • Detta skatteavdrag påverkar inte möjligheten till rot- och rutavdrag på 75.000kr per år.

Beräkning_Zenitec

Zenitec ref.projekt

1280 Solpanel

Varför ska du investera i solceller?

Att investera i solceller är inte bara ett smart steg mot att minska din miljöpåverkan, det kan också öka värdet på din bostad på lång sikt. Solceller erbjuder en rad fördelar som gör dem till en attraktiv investering för bostadsägare.

För det första genererar solceller egen el som kan användas för att driva hushållsapparater och belysning. Genom att producera din egen el kan du minska eller till och med eliminera din energikostnad och därmed spara pengar på lång sikt. Dessutom kan du dra nytta av olika regelverk och incitament, som solenergistöd och nettomätning, vilket kan ytterligare förbättra avkastningen på din investering.

En annan fördel med solceller är deras miljövänliga natur. Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte genererar utsläpp av växthusgaser eller andra föroreningar. Genom att minska din användning av icke-förnybara energikällor bidrar du till att bekämpa klimatförändringar och bevara vår planet för framtida generationer.

Öka värdet på din bostad genom att installera solceller

Vad som gör solceller ännu mer lockande är att de kan öka värdet på din bostad. Ett hus med solceller har visat sig vara mer attraktivt för köpare och kan differentiera din fastighet på marknaden. Potentiella köpare ser solceller som en hållbar och kostnadsbesparande funktion som kan locka dem till att investera i ditt hem. Enligt studier kan solceller öka värdet på en bostad med ett betydande belopp, vilket ger en god avkastning på din initiala investering.

Utöver ekonomiska och miljömässiga fördelar kan investeringen i solceller också ge dig en känsla av oberoende och självförsörjning när det gäller energiförsörjning. Genom att producera din egen el blir du mindre beroende av elpriserna och eventuella strömavbrott. Du kan njuta av en pålitlig och hållbar energikälla som är tillgänglig varje dag.

Sammanfattningsvis är investeringen i solceller en vinnande kombination av ekonomiska, miljömässiga och livsstilsfördelar. Genom att öka värdet på din bostad och minska dina energikostnader kan solceller ge en stabil och lönsam avkastning över tid. Ta steget mot en hållbar framtid och se din bostads värde stiga med den gröna kraften från solen.

Om lagen och reduktion

Enligt 67 kapitel 38 § första stycket 2 i Inkomstskattelagen måste batteriinstallationer vara anslutna till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. Den egenproducerade elen kan sedan användas vid senare tillfälle än direkt vid produktionstillfället. Detta kan i sin tur öka den årliga andelen om småhus, bostadsrättföreningar och/eller ägarlägenheter använder av sin egenproducerade elenergi och därmed tillgodose hushållets behov.

Skattereduktionen för grön teknik har med avsikt att bidra till att minska beroendet av extern och fossilbaserad elproduktion och öka produktion av förnybar el i Sverige. Hushållens installationer ska möjliggöra att lagra den el som egenproduceras för att tillgodose dess egna elbehov vid annat tillfälle.