Bidrag för elbilsladdning - så fungerar det

Det finns olika typer av bidrag som du kan ansöka om när det gäller elbilsladdning. Bidraget för laddbox och laddinfrastruktur är numera en skattereduktion och för privatpersoner kallad Grön teknik, och bidrag för publika laddstationer kallas Klimatklivet och för icke-publika laddstationer heter bidraget Ladda bilen. Vi går igenom hur alla dessa satsningar fungerar och vad du behöver uppfylla för att ha rätt till dem.

Har du köpt en elbil och vill kunna ladda den hemma? Eller kanske planerar du att montera laddpunkter utanför ditt företag? Då vill du förmodligen läsa lite mer om vilka bidrag det finns att söka för detta. Bidragen är olika beroende på om du ska söka som privatperson eller företag.

  • För privatpersoner finns skattereduktionen Grön teknik, och den fungerar på liknande vis som ROT och RUT.
  • För den som planerar att sätta upp laddinfrastruktur som är tillgänglig för vem som helst finns det stöd i form av Klimatklivet. Stödet finns för företag och organisationer men är konkurrensutsatt.
  • För den som planerar sätta upp laddinfrastruktur som är tänkt för boende i en bostadsrättsförening, eller icke-publika laddstolpar för exempelvis anställda på ett företag, finns bidraget Ladda bilen.

Lite längre ner på sidan går vi igenom dessa tre bidrag och förutsättningarna för att du ska vara berättigad dem.

Ska du installera elbilsladdare? Vi har produkterna du behöver!

Bidraget Grön teknik för privatpersoner som vill montera laddbox

Bidraget för elbilsladdning till privatpersoner är en engångssumma och ingår i det som regeringen kallar för Grön teknik. Det är egentligen inget bidrag, utan det handlar numera om ett avdrag.

Har du någon gång gjort ROT- eller RUT-avdrag har du redan en förståelse för hur det här avdraget fungerar. Grön teknik är nämligen en skattereduktion som täcker delar av material- och arbetskostnaden, och som regleras direkt av företaget som gör installationen. När du väl får fakturan är avdraget redan gjort. Detta gör det enkelt för privatpersoner att nyttja det.

Förr var bidraget för laddbox förknippat med ett maxtak på 10 000 kronor. Nu handlar det istället om ett tak på 50 000 kronor per person och år. Avdraget täcker sedan 50 procent av de kostnader du har för arbete och material, där material innebär både laddboxen och det installationsmaterial som krävs. Avdraget för delar som rör arbetskostnaden täcker dock inte arbetsresor och projektering, ej heller återställning efter installation.

Har jag rätt till skattereduktion för Grön teknik?

För att du ska vara aktuell för avdraget Grön teknik måste du äga bostaden där installationen görs och ha betalat in tillräckligt med skatt under året. Avdraget ges till privatpersoner. Du måste också ha köpt både installation och material från samma företag, och företaget ifråga ska ha behörighet att utföra jobbet. Det vanliga är att man beställer installation av laddbox enligt devisen installerat och klart, du behöver då inte själv fundera över inköp av material och annat.

Laddboxen du monterar får inte vara en sådan som nyttjas av flera hushåll, utan den ska endast vara avsedd för din bostad. Vidare ska den vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, samt som minst ha de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i:

  • Elfordon av typ 2: Standarden EN 62196-2
  • Elfordon av typ Combo: Standarden EN 62196-3

I avdraget för Grön teknik ingår fler delar än bara laddningspunkt för elfordon. Här ingår även solcellsinstallation och lagring av egenproducerad el. Hela skattereduktionen på 50 000 kronor per år delas därmed mellan dessa kategorier. Har du exempelvis gjort en solcellsinstallation måste du således se till så att det finns pengar kvar för avdraget till laddboxen.

Nyttjar du även ROT- och RUT-avdraget samma år kan det vara en god idé att dubbelkolla så att du når upp till de skattemässiga kraven för att nyttja samtliga avdrag.

Skatteverket har en tjänst som heter “Räkna ut din skatt” som du kan använda för att göra en preliminär beräkning av hur stor skattereduktion du har rätt till. Du kan även kontakta dem för att begära ut ett intyg med en exakt beräkning.

Bidraget Klimatklivet för publik laddinfrastruktur

Klimatklivet är ett bidrag för innovativa lösningar som minskar klimatpåverkande utsläpp, lokalt och regionalt. Till exempel kan du söka investeringsstöd för publika laddlösningar.

Handlar det om ett företag eller en organisation som söker stöd för publika laddstolpar finns det en hel del att ta hänsyn till. Då ingår stödet i det som kallas för Klimatklivet, och här är det lite mer komplext. Dels är stödet utformat så att länsstyrelserna i landet först undersöker var det är aktuellt med förbättrad laddinfrastruktur - och var behovet inte är lika stort. Dels kommer de som sedan söker stöd på de platser där det finns behov att vara i konkurrens med varandra. Där det sedan finns behov kommer en så kallad utlysning att publiceras där företagen och organisationerna kan söka bidrag.

Anbud kan lämnas inom kategorierna:

  • Publik DC-snabbladdning för tunga fordon
  • Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar
  • Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter
  • Publik AD-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika slutdestinationer och knutpunkter

De som lämnar anbud inom dessa fyra kategorier konkurrerar mot varandra i respektive kategori. De bedöms bland annat utifrån investeringskostnad och meriterande kriterier.

Stödet ingår i det så kallade Klimatklivet och gäller som mest 50 procent av investeringskostnaden vid laddstationer för allmänheten och som mest 40 procent för icke-publika laddstationer för andra fordon än personbilar.

Läs mer om Klimatklivet här.

Bidraget Ladda bilen underlättar för icke-publik laddinfrastruktur

Företag, organisationer och bostadsrättsföreningar som ska sätta upp så kallade icke-publika laddstationer, således laddpunkter avsedda för boende eller anställda, kan söka bidraget Ladda bilen.

Varje år tilldelas ett anslag för bidraget, och så länge ansökan är öppen finns det medel kvar att söka.

Ladda bilen är ett stöd för installationen av laddstationer som består av en engångssumma med ett tak på 15 000 kronor per laddpunkt samt högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna.

På Naturvårdsverkets sida kan du läsa mer och skicka in din ansökan om bidraget Ladda bilen.

Vill du bli kund hos Onninen?
Handla via vår webbshop